พูดคุยกับศิษยาภิบาลของเรา (ศจ.ดร. อานุภาพ วิชิตนันท์)

โดยการระบุชื่อ-นามสกุลของท่าน พร้อม Email และข้อความที่ต้องการจะพูดคุย แล้วจึงกดปุ่ม "ส่งข้อความ"

** ระบบจะส่งข้อความไปยัง Email ของท่าน ถ้าไม่ได้รับให้ลองเช็คที่ Junk Mail