คริสตจักรแห่งการประกาศ
Sermons

คริสตจักรแห่งการประกาศ

ข้อความนี้เป็นความจริงซึ่งสมควรแก่การยอมรับโดยไม่มีข้อกังขา คือพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกเพื่อช่วยคนบาปให้รอด และในบรรดาคนบาปข้าพเจ้าเป็นตัวร้ายที่สุด (1 ทิโมธี 1:15)

มารดาผู้หว่านสิ่งดี
Sermons

มารดาผู้หว่านสิ่งดี

“และพระเยซูทรงเติบโตขึ้น (4 ด้าน) ทั้งในด้านสติปัญญาและด้านร่างกายและทรงเป็นที่ชื่นชมทั้งของพระเจ้าและของคนทั้งหลาย” (ลูกา 2:52)

กระหายหาพระเจ้า: วิธีเอาชนะความท้อแท้
Sermons

กระหายหาพระเจ้า: วิธีเอาชนะความท้อแท้

ข้าแต่พระเจ้า กวางกระหายหาธารน้ำฉันใด จิตวิญญาณของข้าพระองค์ก็โหยหาพระองค์ฉันนั้น จิตวิญญาณของข้าพระองค์กระหายหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ เมื่อไหร่หนอ ข้าพระองค์จะได้ไปเข้าเฝ้าต่อหน้าพระองค์? (สดุดี 42:1-2)

บทเรียนจากสิงโต
Sermons

บทเรียนจากสิงโต

และมีผู้หนึ่งในพวกผู้อาวุโสนั้น บอกแก่ข้าพเจ้าว่า “อย่าร้องไห้เลย นี่แน่ะ สิงห์แห่งเผ่ายูดาห์ เชื้อสายของดาวิด พระองค์ทรงมีชัยแล้ว พระองค์จึงทรงสามารถแกะตราทั้งเจ็ดดวงและคลี่หนังสือม้วนนั้นออกได้" (วิวรณ์ 5:5)

ทะยานขึ้นสูงกว่าเดิม
Sermons

ทะยานขึ้นสูงกว่าเดิม

พระองค์ทรงประทานกำลังแก่ผู้อ่อนล้า และทรงเพิ่มพละกำลังแก่ผู้อ่อนแอ แม้คนหนุ่มสาวยังเหน็ดเหนื่อยและอ่อนล้า และชายหนุ่มก็ยังสะดุดล้ม แต่บรรดาผู้ที่รอคอย องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความหวังจะฟื้นกำลังขึ้นใหม่ พวกเขาจะกางปีกทะยานขึ้นเหมือนนกอินทรี... (อิสยาห์ 40:29-31)

ซีรี่ย์: วัฒนธรรมที่สวรรค์ชื่นชอบ ตอนที่ 6 เลือกความชื่นบาน
Sermons

ซีรี่ย์: วัฒนธรรมที่สวรรค์ชื่นชอบ ตอนที่ 6 เลือกความชื่นบาน

อย่าโศกเศร้าหม่นหมอง เพราะความชื่นบานในองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นกำลังของท่าน (เนหะมีห์ 8:10) จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอ ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิด! (ฟีลิปปี 4:4)

ซีรี่ย์: วัฒนธรรมที่สวรรค์ชื่นชอบ ตอนที่ 5 – มุ่งความเป็นเลิศ
Sermons

ซีรี่ย์: วัฒนธรรมที่สวรรค์ชื่นชอบ ตอนที่ 5 – มุ่งความเป็นเลิศ

ความเป็นเลิศ คือการทำสิ่งธรรมดาได้ดีเยี่ยมเป็นพิเศษ (Excellence is doing ordinary things extraordinarily well.) John Gardner
การมุ่งความเป็นเลิศ หมายถึงการทำอย่างดีที่สุดที่คุณทำได้เสมอ (Pursuing excellence means always doing your best.) แต่ยังมีนัยด้วยว่าดีที่สุดของคุณจะดีกว่าปกติทั่วไป (Your best will be better than the norm.)

ฉันพร้อมที่จะสร้างความแตกต่าง
Sermons

ฉันพร้อมที่จะสร้างความแตกต่าง

ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเราได้คืนดีกับพระองค์แล้ว เราก็จะได้รับความรอดโดยพระชนม์ชีพของพระองค์อย่างแน่นอน!11ไม่เพียงเท่านี้แต่เรายังชื่นชมยินดีในพระเจ้าโดยทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราด้วย บัดนี้พระองค์ทรงทำให้เราคืนดีกับพระเจ้าแล้ว

ซีรี่ย์: พระคริสต์ช่วยได้ ตอนที่ 2 – ชีวิตที่ไม่เหมือนเดิม
Sermons

ซีรี่ย์: พระคริสต์ช่วยได้ ตอนที่ 2 – ชีวิตที่ไม่เหมือนเดิม

ฝ่ายพระเยซูจึงเสด็จเข้าเมืองเยรีโคและกำลังจะทรงผ่านไป ดูเถิด มีชายคนหนึ่งชื่อศักเคียส เป็นนายด่านภาษีและเป็นคนมั่งมี (ลูกา 19:1-2) ศักเคียสพยายามจะดูให้เห็นพระเยซูว่า พระองค์เป็นผู้ใดแต่ดูไม่เห็นเพราะคนแน่น ด้วยเขาเป็นคนเตี้ย (ลูกา 19:3)

รวยพระพร
Sermons

รวยพระพร

"อย่าส่ำสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวในโลก ที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสียได้ และที่ขโมยอาจขุดช่องลักเอาไปได้ แต่จงส่ำสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัด และที่ไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้ เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วย” (มัทธิว 6:19-21)