บทเรียนกลุ่มเซลล์: อีสเตอร์แห่งความหวัง
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: อีสเตอร์แห่งความหวัง

ความจริงเกี่ยวกับความหวัง คือ มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้ 40 วันโดยไม่ต้องทานอาหารอยู่ได้สามวันโดยปราศจากน้ำอยู่ได้แปดนาทีโดยปราศจากอากาศแต่ไม่อาจอยู่ได้แม้หนึ่งวินาทีโดยปราศจากความหวัง

บทเรียนกลุ่มเซลล์: รักครอบครัว
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: รักครอบครัว

“7จงพร่ำสอนบทบัญญัติเหล่านี้แก่บุตรหลานของท่าน จงพูดถึงบทบัญญัติเหล่านี้ขณะอยู่ที่บ้าน ขณะเดินไปตามทาง ขณะที่นอนลงหรือลุกขึ้น” (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:7)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: รักพระเจ้าแบบสุดๆ
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: รักพระเจ้าแบบสุดๆ

“อิสราเอลเอ๋ยจงฟังเถิด พระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา พระยาห์เวห์ทรงเป็นหนึ่ง จงรักพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านอย่างสุดใจ สุดจิต และสุดกำลังของท่าน” (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4-5)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: พลังแห่งการรับใช้
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: พลังแห่งการรับใช้

การรับใช้สร้างบรรยากาศแห่งการเปลี่ยนแปลง (Serving Creates environments of Change) - “แต่ละคนควรรับใช้ผู้อื่นตามของประทานที่ได้รับมา บริหารของประทานแห่งพระคุณของพระเจ้าในรูปแบบต่างๆ ที่ได้รับมาอย่างสัตย์ซื่อ” (1 เปโตร 4:10)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนชีวิต
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนชีวิต

"เพราะว่า ถึงแม้ว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ในร่างกายมนุษย์ แต่เราก็ไม่ได้สู้รบตามแบบมนุษย์ทั่วๆ ไป เพราะว่าอาวุธของเราที่ใช้สู้รบไม่ใช่แบบมนุษย์ แต่เป็นฤทธานุภาพจากพระเจ้าที่จะทำลายป้อมปราการได้" (2 โครินธ์ 10:3-4)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์ คนมีคลาส
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์ คนมีคลาส

“ใครมีหู จงฟังเถิด” (มัทธิว 4:9) “จงให้ทุกคนไวในการฟัง ช้าในการพูด” (ยากอบ 1:19) “ลูกทั้งหลายเอ๋ย จงตั้งใจฟังคำสั่งสอนของพ่อเจ้า จงใส่ใจเพื่อจะได้ความเข้าใจ” (สุภาษิต 4:1) “...สอนเขาให้เชื่อฟังทุกสิ่งที่เราสั่งพวกท่านไว้” (มัทธิว 28:20)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: บทเรียนชีวิต ลิขิตสวรรค์
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: บทเรียนชีวิต ลิขิตสวรรค์

ชีวิตของคุณเผชิญกับบทเรียนชีวิตเช่นเดียวกันนี้หรือไม่? อย่างไร? วันนี้คุณกลับบ้านของพระบิดาแล้วหรือยัง? เพราะอะไร? อะไรคือสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับคุณจากบทเรียนนี้? และคุณจะตอบสนองด้วยการทำสิ่งใด?

บทเรียนกลุ่มเซลล์: นักสร้างฮีโร่
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: นักสร้างฮีโร่

ไม่มียุทธวิธีใดที่ดี/ เร็วกว่าการสร้างสาวก ผู้ประกาศนำคนเชื่อวันละ 1,000 คน ใช้เวลา 15,000 ปี สร้างสาวก ใช้เวลา 37 ปี 37 ปี ดีกว่า 15,000 ปี คริสเตียนน้อยกว่า 5% ที่แบ่งปันพระกิตติคุณ แต่มีน้อยกว่า 2% ที่รู้ว่าพระเยซูทรงเรียกให้เขาทำ