08/11/2019

มารดาผู้หว่านสิ่งดี

มารดาผู้หว่านสิ่งดี

มารดาผู้หว่านสิ่งดี

“บ้านนั้นสร้างขึ้นโดยสติปัญญาและสถาปนาขึ้นด้วยความเข้าใจ” (สุภาษิต 24:3)

1) แบบเผด็จการ (Authoritarian)

2) แบบตามใจ (Permissive)

3) แบบพระคัมภีร์ (Biblical)

“และพระเยซูทรงเติบโตขึ้น (4 ด้าน) ทั้งในด้านสติปัญญาและด้านร่างกายและทรงเป็นที่ชื่นชมทั้งของพระเจ้าและของคนทั้งหลาย” (ลูกา 2:52)

 

1. สติปัญญา (Wisdom)

 

สอนเขาให้ยำเกรงพระเจ้า (Teach them to fear God.)

“ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของปัญญา การรู้จักองค์บริสุทธิ์ทำให้เกิด ความเข้าใจ” (สุภาษิต 9:10)

“บุตรทั้งหลายเอ๋ย มาฟังเถิด เราจะสอนเจ้าให้รู้ถึงความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า” (สดุดี 34:11)

 

สอนเขาให้ยึดพระคัมภีร์เป็นคู่มือการดำเนินชีวิต (Accept the Bible as our manual for living.)

  • Builders (เกิด 1927-1945): 65% ผู้เชื่อที่มีรากฐานตามพระคัมภีร์
  • Boomers (เกิด 1946-1964): 35%  ผู้เชื่อที่มีรากฐานตามพระคัมภีร์
  • Busters (เกิด 1965-1983): 16%  ผู้่เชื่อที่มีรากฐานตามพระคัมภีร์
  • Bridgers (เกิด 1984- ปัจจุบัน): 4% ผู้่เชื่อที่มีรากฐานตามพระคัมภีร์

“6จงให้บทบัญญัติทั้งปวงซึ่งข้าพเจ้าแจ้งท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่าน 7จงพร่ำสอนบทบัญญัติเหล่านี้แก่บุตรหลานของท่าน จงพูดถึงบทบัญญัติเหล่านี้ขณะอยู่ที่บ้าน ขณะเดินไปตามทาง ขณะที่นอนลงหรือลุกขึ้น” (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:6-7)

 

สอนเขาให้ปกป้องความคิด (Guard their minds.)

“ข้าพระองค์จะไม่ตั้งสิ่งใดๆที่ชั่วช้าไว้ต่อหน้าต่อตาของข้าพระองค์” (สดุดี 101:3)

 

2. ร่างกาย (Stature)

“ถึงกระนั้นข้าพเจ้าถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าไม่ได้มีคุณค่าอันใดสำหรับตน ขอเพียงแต่ข้าพเจ้าวิ่งให้ถึงหลักชัยและทำภารกิจซึ่งองค์พระเยซูเจ้าทรงมอบหมายให้สำเร็จก็แล้วกัน” (กิจการ 20:24)

ช่วยให้ค้นพบวัตถุประสงค์ (Help them discover their purpose.)

 

อธิษฐานขอความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่เหนือชีวิต (Pray for God’s favor on their lif.)

 

เลือกความสัมพันธ์ด้วยความระมัดระวัง (Choose relationshps carefully.)

‘คบกับคนฉลาดแล้วจะฉลาด ข้องแวะกับคนโง่จะพบกับความเลวร้าย’ สุภาษิต 13:20

 

3. เป็นที่ชื่นชอบของผู้อื่น (Favor with man)

“อย่าทำสิ่งใดด้วยความมักใหญ่ใฝ่สูงอย่างเห็นแก่ตัว หรือด้วยความถือดี แต่จงทำด้วยความถ่อมใจ ถือว่าคนอื่นดีกว่าตน” (ฟีลิปปี 2:3)

ความซื่อสัตย์ (Honesty) 

‘แน่ทีเดียว พระองค์ทรงประสงค์ความจริงภายใน พระองค์ทรงสอน ข้าพระองค์ถึงปัญญาในส่วนลึกที่สุด’ สดุดี 51:6

‘เครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงรับ คือจิตวิญญาณที่ชอกช้ำ ข้าแต่พระเจ้า ใจที่ชอกช้ำและสำนึกผิดนั้น พระองค์จะไม่ทรงดูหมิ่น’ สดุดี 51:17

 

ให้เกียรติ (Honor) 

 

ให้ความเคารพ (Respect)

 

4. เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า (Favor with man)

 

ให้พระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในบ้านของเรา (Make Jesus the Lord of our home.)

“…จงเลือกในวันนี้ว่าท่านจะปรนนิบัติใคร จะเป็นพระต่างๆ ซึ่งบรรพบุรุษของท่านปรนนิบัติที่ฟากข้างโน้นของแม่น้ำยูเฟรติส หรือพระต่างๆ ของชาวอาโมไรต์ในดินแดนซึ่งท่านอาศัยอยู่ขณะนี้ แต่สำหรับตัวข้าพเจ้าเองกับครอบครัวจะปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า” (โยชูวา 24:15)

 

สำแดงความรักของเราต่อพระเจ้าให้ครอบครัวเห็น (Show them my love for God.)

“ผู้ที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้ามีป้อมปราการมั่นคง ซึ่งจะเป็นที่ลี้ภัยให้แก่ลูกหลานของเขา” (สุภาษิต 14:26)

“จงทำตามอย่างข้าพเจ้าเหมือนที่ข้าพเจ้าทำตามแบบอย่างของพระคริสต์” (1 โครินธ์ 11:1)

 

เป็นเหมือนพระเยซูในทุกสถานการณ์ (Be life Jesus in every situation)

“จงอดทนอดกลั้นต่อกันและกัน และไม่ว่าท่านมีเรื่องขุ่นข้องหมองใจประการใดต่อกันก็จงยกโทษให้กัน ท่านจงยกโทษให้กันเหมือนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงยกโทษให้ท่าน” (โคโลสี 3:13)


วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2019

โดย ศจ.ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์
ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.