07/09/2019

ซีรี่ย์: วัฒนธรรมที่สวรรค์ชื่นชอบ ตอนที่ 6 เลือกความชื่นบาน

ซีรี่ย์: วัฒนธรรมที่สวรรค์ชื่นชอบ ตอนที่ 6 เลือกความชื่นบาน

ซีรี่ย์: วัฒนธรรมที่สวรรค์ชื่นชอบ
ตอนที่ 6 – เลือกความชื่นบาน

Series: Heavenlike Culture
Part 6 – Choose Joy: Maintain a Great Attitude

 • นิมิต (Vision) = ที่ซึ่งเราต้องการจะไป (Where we want to go)
 • ระบบ (System) = วิธีซึ่งจะนำเราไปให้ถึง (How to get there)
 • ทีม (Team) = คนที่จะมาช่วยกันเพื่อไปให้ถึงที่ซึ่งเราต้องการไป (People who will help us reach there)
 • วัฒนธรรม (Culture) = บรรยากาศและความรู้สึกของเราขณะที่เราไปด้วยกัน หรือสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นคนให้บรรลุความสำเร็จสูงสุด (Atmosphere and feeling while we go together)

ค่านิยม (Value)

สิ่งที่เราเชื่อว่าสำคัญมากๆ (Our fundamental beliefs)

“ข้าพเจ้าเชื่อ เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพูด (2 โครินธ์ 4:13)
“I believed; therefore I have spoken.” (2 Corinthians 4:13)

 

วัฒนธรรม (Culture)

“ค่านิยมที่ถูกสำแดงออกมาเรื่อยๆ” (Demonstrated values)

 

วัฒนธรรมที่สวรรค์ชื่นชอบมีอะไรบ้าง? (What is the heavenlike culture?)

 • รักพระเจ้า (Love God with all our hearts)
 • รักผู้อื่น (Love others)
 • มุ่งความเป็นเลิศ (Pursue excellence)
 • เลือกความชื่นบาน (Choose joy)

 

ความชื่นบานจะเกิดขึ้นเมื่อ… (Joy comes…)

“…อย่าโศกเศร้าหม่นหมอง เพราะความชื่นบานในองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นกำลังของท่าน”” (เนหะมีห์ 8:10)

“Do not grieve, for the joy of the LORD is your strength.” (Nehemiah 8:10)

 • รู้ว่าพระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับชีวิตของฉัน (Knowing God has a plan for my life.)

“5ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นส่วนมรดกและเป็นจอกแห่งพระพรของข้าพระองค์ พระองค์ทรงดูแลรักษากรรมสิทธิ์ของข้าพระองค์ 6ทรงให้ข้าพระองค์ได้รับส่วนในเขตแดนอันรื่นรมย์ แน่นอน ข้าพระองค์มีมรดกอันน่าชื่นชม 7ข้าพเจ้าจะสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงให้คำปรึกษาแก่ข้าพเจ้า แม้ในยามค่ำคืนจิตใจของข้าพเจ้าก็สอนตัวเอง8ข้าพเจ้าให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอ เพราะพระองค์ทรงประทับอยู่ที่ด้านขวามือของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหว 9ฉะนั้นจิตใจของข้าพเจ้าจึงยินดีและลิ้นของข้าพเจ้าก็ปรีดา กายของข้าพเจ้าก็จะพักอยู่อย่างปลอดภัยเช่นกัน 10เพราะพระองค์จะไม่ทรงทิ้งข้าพระองค์ไว้กับหลุมฝังศพ ทั้งจะไม่ทรงปล่อยให้ผู้ซื่อสัตย์ของพระองค์ หรือองค์บริสุทธิ์ของพระองค์เน่าเปื่อย 11พระองค์ได้ทรงสำแดงหนทางแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ พระองค์จะทรงให้ข้าพระองค์เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีต่อหน้าพระองค์ มีความชื่นบานอยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์เป็นนิตย์” (สดุดี 16:5-11)

 • มั่นใจว่าพระเจ้าจะทำให้สำเร็จ (Certain that God will work it out.)

“แม้ท่านยังไม่เห็นพระองค์แต่ก็รักพระองค์ แม้ขณะนี้ท่านไม่เห็นพระองค์ แต่ก็เชื่อในพระองค์และเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีอันยิ่งใหญ่สุดจะพรรณนา” (1 เปโตร 1:8)

“Though you have not seen him, you love him; and even though you do not see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy.” (1 Peter 1:8)

 • เมื่อฉันเลือกความชื่นบาน (When I choose joy.)

“จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอ ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิด!”​ (ฟีลิปปี 4:4)

“Rejoice in the Lord always. I will say it again: Rejoice!” (Philippians 4:4)

 

ถึงเวลาที่เราต้องเลือกความชื่นบาน (It’s time to choose joy)

“11สิ่งที่ข้าพเจ้ากำชับท่านในวันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เหลือบ่ากว่าแรงหรือเกินเอื้อมสำหรับท่าน 12ไม่ได้อยู่สูงในฟ้าสวรรค์จนท่านต้องถามว่า “ใครจะขึ้นไปบนสวรรค์แล้วนำมาประกาศแก่เราเพื่อเราจะได้ปฏิบัติตาม?” 13และไม่ใช่อยู่โพ้นทะเลจนท่านต้องถามว่า “ใครจะข้ามทะเลเพื่อนำมาประกาศแก่เราเพื่อเราจะได้ปฏิบัติตาม?” 14เปล่าเลย แต่ถ้อยคำนี้อยู่ใกล้ตัวท่านอย่างยิ่ง อยู่ในปากและอยู่ในใจของท่านเพื่อท่านจะปฏิบัติตาม 15ดูเถิด วันนี้ข้าพเจ้าได้ตั้งชีวิตกับความรุ่งเรืองผาสุกและความตายกับหายนะไว้ตรงหน้าท่านแล้ว

16เพราะข้าพเจ้าได้กำชับท่านแล้วในวันนี้ให้รักพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน และดำเนินตามทางของพระองค์ ให้รักษาพระบัญชา กฎหมาย และบทบัญญัติของพระองค์ แล้วท่านจะมีชีวิตอยู่และทวีจำนวนขึ้น และพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน จะทรงอวยพรท่านในดินแดนซึ่งท่านจะเข้าไปยึดครอง

17แต่หากจิตใจของท่านหันเหไปและท่านไม่ยอมเชื่อฟัง หากท่านถูกชักจูงให้ไปกราบไหว้นมัสการพระอื่นๆ 18ข้าพเจ้าประกาศแก่ท่านในวันนี้ว่าท่านจะถูกทำลายอย่างแน่นอน ท่านมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานในดินแดนซึ่งท่านกำลังจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปครอบครอง

19ข้าพเจ้าอ้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกมาเป็นพยานต่อสู้ท่านว่า ในวันนี้ข้าพเจ้าได้ตั้งชีวิตและความตาย พระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่าน ขอให้ท่านเลือกเอาชีวิตเถิดเพื่อท่านกับลูกหลานจะมีชีวิตอยู่” (เฉลยธรรมบัญญัติ 30:11-19)

 

1. เลือกที่จะมองข้ามสิ่งที่เกิดขึ้น (Choose to look beyond what happened.)

“พี่น้องทั้งหลาย บัดนี้ข้าพเจ้าอยากให้ท่านทราบว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่เกิดกับข้าพเจ้ากลับทำให้ข่าวประเสริฐแพร่ออกไป” (ฟีลิปปี 1:12)

“Now I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually served to advance the gospel.” (Philippians 1:12)

 

2. เลือกหาโอกาสใหม่ (Choose to find the new opportunities.)

“13จนทหารทั้งปวงที่รักษาวัง และคนอื่นๆ ทุกคนประจักษ์ทั่วกันว่าข้าพเจ้าถูกจองจำเพื่อพระ คริสต์ 14เพราะการที่ข้าพเจ้าถูกจองจำทำให้พี่น้องส่วนใหญ่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าได้รับกำลังใจให้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าอย่างกล้าหาญและไม่หวั่นเกรงมากขึ้น” (ฟีลิปปี 1:13-14)

“As a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I am in chains for Christ. And because of my chains, most of the brothers and sisters have become confident in the Lord and dare all the more to proclaim the gospel without fear.” (Philippians 1:13-14)

 

3.  เลือกจดจ่อสิ่งที่สำคัญ (Choose to focus on what really matters.)

“15จริงอยู่บางคนประกาศพระคริสต์ด้วยจิตใจที่อิจฉาและชิงดีชิงเด่น แต่คนอื่นๆ ประกาศด้วยเจตนาดี 16คนกลุ่มหลังทำด้วยความรักโดยรู้ว่าข้าพเจ้าถูกจับมาที่นี่ก็เพราะปกป้องข่าวประเสริฐ 17ส่วนพวกแรกนั้นประกาศพระคริสต์ด้วยความมักใหญ่ใฝ่สูงอย่างเห็นแก่ตัว ไม่ใช่ด้วยใจจริง หวังสร้างความเดือดร้อนให้ข้าพเจ้าขณะถูกจองจำ 18แต่จะเป็นไรเล่า? ไม่ว่าจะทำด้วยแรงจูงใจที่ผิดหรือถูก สิ่งสำคัญคือเขาได้ประกาศพระคริสต์ก็แล้วกัน เพราะสิ่งนี้ทำให้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดี” (ฟีลิปปี 1:15-18)

“It is true that some preach Christ out of envy and rivalry, but others out of goodwill. The latter do so out of love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. The former preach Christ out of selfish ambition, not sincerely, supposing that they can stir up trouble for me while I am in chains. But what does it matter? The important thing is that in every way, whether from false motives or true, Christ is preached. And because of this I rejoice. Yes, and I will continue to rejoice.” (Philippians 1:15-18)

 

วันนี้ฉันเลือกความชื่นบาน (Today I choose joy.)


วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019

โดย ศจ.ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์
ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ