10/14/2018

บทเรียนกลุ่มเซลล์: พลังแห่งการรับใช้

บทเรียนกลุ่มเซลล์: พลังแห่งการรับใช้

พลังแห่งการรับใช้
The Power of Serving

 

1. การรับใช้พลิกฟื้น______________ (Serving transforms Communities)

“แต่ละคนควรรับใช้ผู้อื่นตามของประทานที่ได้รับมา บริหารของประทานแห่งพระคุณของพระเจ้าในรูปแบบต่างๆ ที่ได้รับมาอย่างสัตย์ซื่อ” (1 เปโตร 4:10)

การรับใช้สร้างบรรยากาศแห่งการเปลี่ยนแปลง (Serving Creates environments of Change)

2. การรับใช้สำแดง______________ (Serving demonstrates the Gospel)

“แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์เองแก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้สิ้นพระชนม์เพื่อเรา” (โรม 5:8)

“เหมือนกับที่บุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่มาเพื่อปรนนิบัติและประทานชีวิตของพระองค์เป็นค่าไถ่เพื่อคนเป็นอันมาก” (มัทธิว 20:28)

Diakoneo – ความรักที่เป็นการกระทำ

 

3. การรับใช้ทำให้มี______________ (Serving earns Influence)

 

4. การรับใช้ให้ชีวิตที่มี______________ (Serving Produces Significance)

“ผมเชื่อว่า นัยสำคัญเกิดขึ้นเมื่อคุณเพิ่มคุณค่าให้กับผู้อื่น และคุณไม่สามารถมีความสำเร็จอย่างแท้จริงได้ หากปราศจากนัยสำคัญ” (I believe significance comes when you add value to other-and you can’t have true success without significance.) – จอห์น ซี. แม็กซ์เวลล์

 

5. การรับใช้ขยาย______________ของเรา (Serving Expands our Capacity)

 

6. การรับใช้นำมาซึ่ง______________ (Serving brings Freedom)


คำถามอภิปราย:

  1. คุณมีประสบการณ์กับพลังของการรับใช้ในรูปแบบใดบ้าง? อย่างไร?
  2. การรับใช้ของคนอื่นที่มีต่อคุณส่งผลต่อชีวิตของคุณอย่างไรบ้าง? และคุณคิดว่าการรับใช้ของคุณในชีวิตของผู้อื่นส่งผลต่อชีวิตของพวกเขาอย่างไรบ้าง?
  3. อะไรคือสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับคุณผ่านทางบทเรียนในวันนี้? และคุณจะทำสิ่งใด
  4. อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน

บทเรียนกลุ่มเซลล์ หัวข้อ: นักสร้างฮีโร่
วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2018

โดย ศจ.ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์
ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.