03/30/2019

บทเรียนกลุ่มเซลล์: สืบค้นพระคำ (ตอนที่ 3)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: สืบค้นพระคำ (ตอนที่ 3)

ซีรี่ย์: ลึกลับไม่ซับซ้อน
ตอนที่ 3 : สืบค้นพระคำ

คำถามนำ:

 • การได้นึกภาพตามพระคำทำให้พระกิตติคุณมาระโกมีชีวิตขึ้นมาในระหว่างช่วงเวลาการเฝ้าเดี่ยวของคุณในสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรบ้าง?
 • มีใครบ้างที่ได้รับคำตอบจากการอธิษฐานและต้องการจะแบ่งปันเพื่อเป็นพรแก่กลุ่ม?

ข้อท่องจำ:

“อย่าเพียงแต่ฟังพระวจนะซึ่งเป็นการหลอกตัวเอง แต่จงปฏิบัติตามพระวจนะนั้น” (ยากอบ 1:22)

ดูบทเรียนวิดีโอและจดบันทึกลงในโครงร่างของคุณ กลับไปทบทวนโครงร่างบทเรียนในระหว่างการอภิปรายในกลุ่มของคุณ

 

สำรวจพระคำ

ขอทรงชำระพวกเขาให้บริสุทธิ์ โดยความจริง พระวจนะของพระองค์เป็นความจริง”  (ยอห์น 17:17)

 

การศึกษาพระคัมภีร์โดยปราศจากการนำไปปฏิบัติใช้เป็นสิ่งอันตรายเพราะ

 • ความรู้ก่อให้เกิด _ความหยิ่ง_

ความรู้นั้นทำให้ลำพอง แต่ความรักเสริมสร้างขึ้น”  (1 โครินธ์ 8:1)

ลำพอง” = พองตัวด้วยความภาคภูมิใจอันนำไปสู่ความเย่อหยิ่ง

 • ความรู้เรียกร้อง _การปฏิบัติตาม_

อย่าเพียงแต่ฟังพระวจนะซึ่งเป็นการหลอกตัวเอง แต่จงปฏิบัติตามพระวจนะนั้น” (ยากอบ 1:22)

ข้าพระองค์พิจารณาวิถีทางของตน และหันย่างก้าวมาสู่กฎเกณฑ์ของพระองค์ ข้าพระองค์จะรีบและจะไม่ล่าช้า ที่จะเชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์” (สดุดี 119:59-60)

 • ความรู้เพิ่ม _ความรับผิดชอบ_

ดังนั้นแล้วผู้ใดรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งดีที่ควรทำแต่ไม่ทำก็บาป” (ยากอบ 4:17)

 

การปฏิบัติตามพระคำเป็นเรื่องยากเพราะ….

 • มันเรียกร้อง _การคิดอย่างเอาจริงเอาจัง_
 • ซาตาน _ต่อสู้อย่างรุนแรง_
 • โดยธรรมชาติเรามัก _ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง_

การปฏิบัติตามพระคำเป็นการกระทำอันเนื่องมาจากความเต็มใจที่นำไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ เราจำเป็นต้องทูลขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานกำลัง ความมุ่งมั่น และกำลังใจที่ช่วยให้เกิดการประยุกต์ใช้ความจริงและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่พระองค์ต้องการให้เกิดขึ้นในเรา

 

คำถามเชื่อมสู่การนำไปปฎิบัติใช้

ให้ถามว่า:

 • มัน_ หมายความ_ว่าอะไร? – การตีความ
 • อะไรคือ_ความจริงนิรันดร์_? – ความหมายโดยนัย
 • จะ_ นำมาใช้ในเวลานี้_ได้อย่างไร? – การประยุกต์ใช้

ความท้าทายในการนำพระคัมภีร์มาประยุกต์ใช้ก็คือการค้นพบความจริงนิรันดร์ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง แล้วหลังจากนั้นก็นำมันมาประยุกต์เข้ามาในโลกซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

“1 เกี่ยวกับอาหารที่เซ่นไหว้รูปเคารพเป็นดังนี้ เรารู้ว่าเราทั้งหลายล้วนมีความรู้ ความรู้นั้นทำให้ลำพอง แต่ความรักเสริมสร้างขึ้น 2 ผู้ใดที่คิดว่าตนเองรู้บางสิ่งแล้ว ผู้นั้นยังไม่รู้อย่างที่เขาควรจะรู้ 3 แต่ผู้ที่รักพระเจ้า พระเจ้าก็ทรงรู้จักผู้นั้น 4 ดังนั้นแล้วเกี่ยวกับการกินอาหารที่ได้เซ่นไหว้รูปเคารพ เรารู้อยู่ว่ารูปเคารพนั้นไม่มีความหมายอะไรในโลกนี้และมีพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียวเท่านั้น 5 เพราะถึงแม้ว่าจะมีสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้ามากมาย ไม่ว่าในสวรรค์หรือบนแผ่นดินโลก (จริงอยู่ มี พระและ เจ้ามากมาย) 6 แต่สำหรับพวกเรามีพระเจ้าองค์เดียว คือพระบิดาผู้ทรงเป็นที่มาของสิ่งสารพัด เรามีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ และมีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวคือพระเยซูคริสต์ สิ่งสารพัดเป็นมาโดยทางพระองค์ และเรามีชีวิตอยู่โดยทางพระองค์

7 แต่ไม่ใช่ทุกคนที่รู้เช่นนี้ บางคนยังคุ้นเคยกับรูปเคารพ เมื่อพวกเขากินอาหารนั้นก็ถือว่าเป็นของที่เซ่นไหว้รูปเคารพ และเพราะจิตสำนึกของพวกเขายังอ่อนจึงเป็นมลทิน 8 แต่อาหารไม่ได้ทำให้เราเข้าใกล้พระเจ้า ถ้าไม่รับประทานเราก็ไม่แย่ลง ถ้ารับประทานเราก็ไม่ได้ดีขึ้น 9 อย่างไรก็ตามจงระวังอย่าให้การกระทำโดยอิสระเสรีของเรากลายเป็นหินสะดุดของพี่น้องที่อ่อนแอ 10 เพราะหากผู้ที่จิตสำนึกยังอ่อนเห็นท่านผู้มีความรู้นั่งรับประทานอาหารอยู่ในวิหารของรูปเคารพเหล่านี้ เขาจะไม่ฮึกเหิมรับประทานของที่เซ่นไหว้รูปเคารพบ้างหรือ? 11 ดังนั้นกลายเป็นว่าความรู้ของท่านทำลายพี่น้องที่อ่อนแอคนนั้น ทั้งที่พระคริสต์ได้ทรงวายพระชนม์เพื่อเขา 12 เมื่อท่านทำบาปต่อพวกพี่น้องเช่นนี้และทำร้ายจิตสำนึกที่อ่อนแอของพวกเขา ท่านก็ทำบาปต่อพระคริสต์ 13 ฉะนั้นหากสิ่งที่ข้าพเจ้ารับประทานทำให้พี่น้องตกลงในบาป ข้าพเจ้าจะไม่รับประทานเนื้อสัตว์อีกเลย เพื่อว่าข้าพเจ้าจะไม่เป็นเหตุให้เขาล้มลง” (1โครินธ์ 8:1-13)

 • มันหมายความว่าอะไร? อย่ากินอาหารที่ได้นำไปเซ่นไหว้รูปเคารพถ้ามันทำให้พี่น้องของคุณสะดุด แม้ว่าคุณจะรู้ดีว่าการกินอาหารเหล่านั้นจะไม่ผิดอะไร แต่มันก็ไม่ใช่การกระทำด้วยความรักที่ควรทำ
 • อะไรคือความจริงนิรันดร์? อย่าปล่อยให้เสรีภาพของคุณทำให้พี่น้องของคุณสะดุด เพียงเพราะว่าคุณรู้ว่าบางอย่างทำได้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณควรทำมัน แม้แต่เสรีภาพที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องใช้มันด้วยความรัก คุณจำเป็นต้องไวต่อความรู้สึกของผู้คนรอบตัวคุณและเพื่อจะเป็นพยานถึงการดำเนินชีวิตของคุณ
 • จะนำมาใช้ในเวลานี้ได้อย่างไร? มีอะไรบ้างไหมที่ฉันกำลังทำจากการเห็นแก่ตัว ความเย่อหยิ่ง หรือไม่รู้ตัวซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้พี่น้องชายหญิงสะดุด? ฉันกำลังลำพองด้วยความรู้ของตัวเองหรือฉันกำลังเสริมสร้างคนอื่นด้วยความรัก?
 • จดบันทึก กระบวนการนี้ยังไม่เสร็จสิ้นจนกว่าคุณจะเขียนสิ่งที่คุณจะนำไปปฏิบัติอันได้รับจากความเข้าใจที่คุณค้นพบผ่านทางการเฝ้าเดี่ยวของคุณ การนำพระคำพระเจ้าไปปฏิบัติใช้เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งต่อความเข้มแข็งและการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณของเรา หากคุณต้องการรักษาใจที่พร้อมยอมต่อพระเจ้า และไม่ปล่อยให้ใจแข็งกระด้าง คุณต้องนำพระคำของพระองค์มาปฏิบัติใช้ในชีวิตของคุณอย่างอุตสาหะ สัตซื่อ ถ่อมใจ และเชื่อฟัง

 

วิธีในการใคร่ครวญพระคัมภีร์

S.P.A.C.E.P.E.T.S.

S – Sin : มี_(ความบาป)_ใดหรือไม่ที่จะสารภาพ?

P – Promise : มี _(พระสัญญา)_ ใดหรือไม่ที่จะมีสิทธิเรียกร้อง?

A – Attitude : มี_(ท่าที)_ใดที่จะเปลี่ยน?

 C – Command : มี_(คำสั่ง)_ใดที่จะเชื่อฟัง?

 E – Example : มี_(ตัวอย่าง)_ใดที่จะทำตาม?

 P – Prayer : มี_(คำอธิษฐาน)_ใดที่จะอธิษฐาน?

E – Eror : มี_(ความผิดพลาด)_ใดที่จะหลีกเลี่ยง?

 T – Truth : มี_(ความจริง)_ใดที่จะเชื่อถือ?

S – Something : มี_(บางสิ่ง)_หรือไม่ที่จะสรรเสริญพระเจ้า?

สังเกตได้ว่าในทุกวลีใน S.P.A.C.E.P.E.T.S. มีคำกริยาที่ล้วนมุ่งเน้นที่การกระทำ

 

คำถามอภิปราย:

 • ในกลุ่มให้ฝึกสำรวจพระคำโดยนำคำถาม P.A.C.E.P.E.T.S. มาใช้กับพระธรรมมีคาห์ 6:8 แล้วเขียนความคิดและการประยุกต์ใช้ของคุณ คุณอาจจะไม่สามารถตอบได้ทุกคำถาม ไม่ต้องกดดัน เพราะหากคุณไม่สามารถคิดคำตอบ นั้นได้ ก็ให้ข้ามไป

มนุษย์เอ๋ย พระองค์ได้ทรงสำแดงแก่ท่านแล้วว่าอะไรดี และอะไรที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์จากท่าน? คือจงประพฤติอย่างเที่ยงธรรม รักความเมตตากรุณา และดำเนินอย่างถ่อมใจไปกับพระเจ้าของท่าน” (มีคาห์ 6:8)

S – Sin : มีความบาปใดหรือไม่ที่จะสารภาพ?

คำถามเล็กน้อยที่จะช่วยให้คุณเริ่มได้ เช่น คริสตจักรกำลังปฏิบัติตามคำสั่งนี้ในชุมชนของคุณอย่างไร? โดยเฉพาะ คริสตจักรที่คุณอยู่เกำลังปฏิบัติตามคำสั่งนี้อย่างไร? แล้วชีวิตส่วนตัวของคุณ คุณเคยใช้ชีวิตในการเชื่อฟังพระคำข้อนี้หรือคุณไม่สนใจปล่อยให้คนอื่นเรื่องของคนอื่น?

P – Promise : มีพระสัญญาใดหรือไม่ที่จะมีสิทธิเรียกร้อง? 

A – Attitude : มีท่าทีใดที่จะเปลี่ยน?

C – Command : มีคำสั่งใดที่จะเชื่อฟัง?

E – Example : มีตัวอย่างใดที่จะทำตาม?

P – Prayer : มีคำอธิษฐานใดที่จะอธิษฐาน?

E – Eror : มีความผิดพลาดใดที่จะหลีกเลี่ยง?

T – Truth : มีความจริงใดที่จะเชื่อถือ?

S – Something : มีบางสิ่งหรือไม่ที่จะสรรเสริญพระเจ้า?

 

นำไปปฏิบัติ:

ภารกิจมีคาห์ 6:8

 • เมื่อคุณได้ใช้คำถาม P.A.C.E.P.E.T.S. กับพระธรรมมีคาห์ 6:8 แล้ว มีการเปลี่ยนแปลงใดหรือไม่ที่คุณจำเป็นต้องทำในโครงงการของคุณ?
 • วางแผนภารกิจมีคาห์ 6:8 ต่อไป มีรายละเอียดงานด้านใดหรือไม่ที่ยังคงต้องได้รับการใส่ใจเป็นพิเศษ?
 • คิดถึงเพื่อนสักคนที่ตอนนี้เขาไม่ได้มาโบสถ์แล้ว ทำไมไม่เชิญคนนั้นเข้ามาร่วมกลุ่มภารกิจมีคาห์ของคุณ? อะไรคือสิ่งที่แย่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นถ้าคุณเชิญพวกเขา? อะไรคือส่ิงที่ดีที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าคุณเชิญพวกเขา? ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนั้นคุ้มค่าหรือไม่? บอกชื่อเพื่อนอย่างน้อยหนึ่งคนที่คุณจะเชิญเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการของคุณ

 

ดำเนินชีวิตตามวัตถุประสงค์: การเป็นสาวก

ในช่วงเฝ้าเดี่ยวของคุณในสัปดาห์นี้ ให้อ่านครึ่งหลังของพระกิตติคุณมาระโก โดยใช้คำถาม S.P.A.C.E.P.E.T.S.  ฝึกสำรวจพระคำตอนต่างๆ ที่แนะนำไว้ด้านล่างนี้ อย่าลืมจดความคิดและข้อสังเกตของคุณว่าจะนำพระคำแต่ละตอนมาใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร ใช้คำถามเชื่อมโยงไปสู่การนำไปปฏิบัติใช้เพื่อช่วยคุณในการค้นพบสิ่งที่จะประยุกต์ใช้ คุณสามารถใช้บันทึกประจำวันที่อยู่ในตอนท้ายของบทนี้เพื่อช่วยคุณในการบันทึกการเฝ้าเดี่ยวของคุณ

 

ข้อพระคัมภีร์สำหรับการเฝ้าเดี่ยว

วันที่ 15: มาระโก 8:34-38 พระเยซูทรงสอนเกี่ยวกับการแบกกางเขนของคุณ

วันที่ 16: มาระโก 9:33-35 ผู้ใดเป็นใหญ่สุดในอาณาจักรสวรรค์?

วันที่ 17: มาระโก 10:17-31 พระเยซูทรงพบกับเศรษฐีหนุ่ม

วันที่ 18: มาระโก 11:25 เราต้องยกโทษเพื่อจะได้รับการยกโทษ

วันที่ 19: มาระโก 14:3-9 ผู้หญิงที่เจิมพระเยซูด้วยน้ำหอม

วันที่ 20: มาระโก 15:33-39 การตรึงกางเขน

วันที่ 21: มาระโก 16:1-20 การฟื้นคืนพระชนม์

หากคุณพลาดไปหนึ่งวัน อย่าปล่อยให้เรื่องนี้ทำให้คุณท้อใจ ขอเพียงเร่ิมต้นทำวันปัจจุบันและก้าวต่อไปข้างหน้า อย่าปล่อยให้ความอดอยากของเมื่อวานปล้นงานฉลองในวันนี้ไป

 

คำแนะนำในการอธิษฐาน:

 • อธิษฐานเผื่อความต้องการของกันและกัน ใช้ตารางบันทึกคำอธิษฐานของกลุ่มเซลล์ในตอนท้ายของคู่มือนี้เพื่อบันทึกหัวข้อคำอธิษฐานและคำตอบ
 • อธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าเพื่อการทำภารกิจมีคาห์ 6:8 อธิษฐานเผื่อคนที่คุณจะชวนมาร่วมโครงการ มีการประยุกต์ใช้ในเรื่องใดจากการศึกษาพระคำที่คุณต้องนำมาอธิษฐานทูลต่อพระเจ้า?
 • หากคุณได้เปิดใจและอธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์ในวันนี้ ขอให้คุณบอกกับกลุ่มของคุณเพื่อพวกเขาจะอธิษฐานเผื่อคุณ

บทเรียนกลุ่มเซลล์ หัวข้อ: สืบค้นพระคำ
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2019

โดย ศจ.ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์
ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.