10/28/2018

บทเรียนกลุ่มเซลล์: รักครอบครัว

บทเรียนกลุ่มเซลล์: รักครอบครัว

ซีรี่ย์: คนมีคลาส (Series: A Classy Person)
ตอนที่ 5 : รักครอบครัว (Loving your family)

ค่านิยม มุมมอง ความเชื่อ ทัศนคติ และใจปรารถนาต่างๆ ที่พ่อแม่ถ่ายทอดไปยังลูกจะมีผลกระทบต่อบุตรหลานไม่เพียงในปัจจุบันเท่านั้น แต่จะตกทอดต่อไปจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่ชนอีกรุ่นหนึ่ง

 

หลักการ: พระเจ้าให้พ่อแม่เป็นผู้รับผิดชอบในการถ่ายทอดมรดกฝ่ายวิญญาณแก่ลูกหลาน

“คุณไม่สามารถเปลี่ยนบรรพบุรุษของคุณได้ แต่คุณสามารถทำบางอย่างกับลูกหลานของคุณได้”

 

เราจะส่งต่อมรดกแห่งความเชื่อหรือมรดกฝ่ายวิญญาณให้แก่ลูกหลานของเราได้อย่างไร?

“4อิสราเอลเอ๋ยจงฟังเถิด พระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา พระยาห์เวห์ทรงเป็นหนึ่ง 5จงรักพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านอย่างสุดใจ สุดจิต และสุดกำลังของท่าน 6จงให้บทบัญญัติทั้งปวงซึ่งข้าพเจ้าแจ้งท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่าน 7จงพร่ำสอนบทบัญญัติเหล่านี้แก่บุตรหลานของท่าน จงพูดถึงบทบัญญัติเหล่านี้ขณะอยู่ที่บ้าน ขณะเดินไปตามทาง ขณะที่นอนลงหรือลุกขึ้น 8จงผูกไว้ที่มือเป็นสัญลักษณ์และคาดไว้ที่หน้าผาก 9จงเขียนไว้ที่วงกบประตูและที่ประตูรั้วของท่าน” (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4-9)

 

1. มีพระคำ_____________(Put God’s Word in Your Heart)

“จงให้บทบัญญัติทั้งปวงซึ่งข้าพเจ้าแจ้งท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่าน” (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:6)

  • _____________พระคำ ( Obey God’s Word)

“และพระองค์ทรงประกาศพันธสัญญาของพระองค์แก่ท่าน ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติตามคือ พระบัญญัติสิบประการ และพระองค์ทรงจารึกไว้บนศิลาสองแผ่น” (เฉลยธรรมบัญญัติ 4:13)

“เพราะฉะนั้นพวกท่านจงรักษากฎเกณฑ์ และพระราชบัญญัติของพระองค์ ซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาแก่ท่านในวันนี้” (เฉลยธรรมบัญญัติ 4:40)

“เพื่อว่าพวกท่านจะได้ยำเกรงพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของท่านโดยรักษากฎเกณฑ์และพระบัญญัติของพระองค์ทั้งสิ้นซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่าน ทั้งตัวท่านและบุตรหลานของท่าน ตลอดวันคืนแห่งชีวิตของท่าน เพื่อว่าวันคืนของพวกท่านจะได้ยืนยาว” (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:2)

“โมเสสและพวกผู้ใหญ่ของคนอิสราเอลได้บัญชาประชาชนว่า “จงรักษาพระบัญญัติทั้งสิ้นซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านทั้งหลายในวันนี้” (เฉลยธรรมบัญญัติ 27:1)

พระเยซูเน้นให้ “สอนเขาให้เชื่อฟังทุกสิ่งที่เราสั่งพวกท่านไว้” (มัทธิว 28:20)

 

  • ท่อง_____________พระคำ (Memorize God’s Word)

“จงให้บทบัญญัติทั้งปวงซึ่งข้าพเจ้าแจ้งท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่าน” (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:6)

อยู่ในใจ” หมายถึงท่องจำได้ อยู่ในใจตลอดเวลา

“เจ้าทั้งหลายผู้ที่รอดพ้นไปจากดาบ รีบไปเถิด อย่ายืนนิ่งอยู่ จงระลึกถึงพระเจ้าจากที่ไกล และให้กรุงเยรูซาเล็มเข้ามาในจิตใจของเจ้า” (เยเรมีห์ 51:50)

“จำข้อนี้ไว้และตรึกตรอง เจ้าผู้ทรยศทั้งหลาย จงนึกไว้ในใจ” (อิสยาห์ 46:8)

“2จงรักษาบัญญัติของเรา และดำรงชีวิตอยู่ จงรักษาคำสอนของเราอย่างกับแก้วตาของเจ้า 3มัดมันไว้ที่นิ้วมือของเจ้า เขียนมันไว้บนแผ่นจารึกแห่งใจของเจ้า” (สุภาษิต 7:2-3)

“แต่นี่จะเป็นพันธสัญญาซึ่งเราจะกระทำกับประชาอิสราเอลภายหลังสมัยนั้น พระเจ้าตรัสดังนี้แหละ เราจะบรรจุพระธรรมไว้ในเขาทั้งหลาย และเราจะจารึกมันไว้บนดวงใจของเขาทั้งหลาย และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นประชากรของเรา” (เยเรมีห์ 31:33)

“เหตุฉะนี้พวกท่านจงรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน จงรักษาพระดำรัสสั่ง กฎเกณฑ์ และกฎหมายและพระบัญญัติของพระองค์เสมอไป” (เฉลยธรรมบัญญัติ 11:1)

“ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา ท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา” (ยอห์น 14:15)

 

2. หมั่น_____________และ_____________บุตรหลาน (Teaching and training their children)

“7จงพร่ำสอนบทบัญญัติเหล่านี้แก่บุตรหลานของท่าน จงพูดถึงบทบัญญัติเหล่านี้ขณะอยู่ที่บ้าน ขณะเดินไปตามทาง ขณะที่นอนลงหรือลุกขึ้น 8จงผูกไว้ที่มือเป็นสัญลักษณ์และคาดไว้ที่หน้าผาก 9จงเขียนไว้ที่วงกบประตูและที่ประตูรั้วของท่าน” (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:7-8)

  • สอน (Teach the Word) (6:7ก)

“สอนซ้ำแล้วซ้ำอีก” (Repeat them again and again)

“ลับให้คม” สอนอย่างหลักแหลม คม เฉลียวฉลาด (Teach Incisively)

“7จงพร่ำสอนบทบัญญัติเหล่านี้แก่บุตรหลานของท่าน จงพูดถึงบทบัญญัติเหล่านี้ขณะอยู่ที่บ้าน ขณะเดินไปตามทาง ขณะที่นอนลงหรือลุกขึ้น” (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:7)

“4เราจะไม่ซ่อนไว้จากลูกหลานของเขา แต่จะบอกแก่ชาติพันธุ์ที่กำลังเกิดมา ถึงพระราชกิจอันควรสรรเสริญของพระเจ้าและฤทธานุภาพของพระองค์ และการอัศจรรย์ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำ 5เพราะพระองค์ทรงสถาปนากฎเกณฑ์ไว้ในยาโคบ และทรงแต่งตั้งกฎหมายไว้ในอิสราเอล ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาแก่บรรพบุรุษของเรา ว่าให้แจ้งเรื่องราวเหล่านั้นแก่ลูกหลานของเขา 6เพื่อชาติพันธุ์รุ่นต่อไปจะทราบเรื่อง คือลูกหลานที่จะเกิดมา และที่จะลุกขึ้นบอกลูกหลานของเขา” (สดุดี 78:4-6)

“ข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่าน อันเป็นความเชื่อซึ่งเมื่อก่อนได้มีอยู่ในโลอิสยายของท่าน และในยูนีสมารดาของท่าน และบัดนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีอยู่ในท่าน” (2 ทิโมธี 1:5)

“บุตรชายของเราเอ๋ย จงฟังคำเตือน (Instruction)ของพ่อเจ้า และอย่าทิ้งคำสั่งสอนของแม่เจ้า” (สุภาษิต 1:8)

 

  • ฝึกอบรม (Train according to the Word)

“จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พรากจากทางนั้น” (สุภาษิต 22:6)

“…จงพูดถึงบทบัญญัติเหล่านี้ขณะอยู่ที่บ้าน ขณะเดินไปตามทาง ขณะที่นอนลงหรือลุกขึ้น” (ข้อ 7)

“จงเอาถ้อยคำเหล่านี้พันไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสำคัญ และจงจารึกไว้ที่หว่างคิ้วของท่าน” (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:8)

“จงเขียนไว้ที่วงกบประตูและที่ประตูรั้วของท่าน” (6:9)

“จงละความกังวลทั้งสิ้นของท่านไว้กับพระองค์เพราะพระองค์ทรงห่วงใยท่าน” (1 เปโตร 5.7)


คำถามอภิปราย

  1. คุณคิดว่าคุณรักครอบครัวอย่างที่พระเจ้าต้องการให้รักหรือไม่? เพราะอะไร?
  2. มีสิ่งที่คุณละเลยต่อครอบครัวหรือไม่? เรื่องนั้นคืออะไร? และคุณจะปรับปรุงตนอย่างไร?
  3. อะไรคือสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับคุณในวันนี้? และอะไรคือสิ่งที่คุณจะทำนับจากนี้?
  4. อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน

บทเรียนกลุ่มเซลล์ หัวข้อ: รักครอบครัว
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2018

โดย ศจ.ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์
ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.