10/21/2018

บทเรียนกลุ่มเซลล์: รักพระเจ้าแบบสุดๆ

บทเรียนกลุ่มเซลล์: รักพระเจ้าแบบสุดๆ

ซีรี่ย์: คนมีคลาส (Series: A Classy Person)
ตอนที่ 4 : รักพระเจ้าแบบสุดๆ (Loving God)

“4อิสราเอลเอ๋ยจงฟังเถิด พระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา พระยาห์เวห์ทรงเป็นหนึ่ง 5จงรักพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านอย่างสุดใจ สุดจิต และสุดกำลังของท่าน” (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4-5)

ต้องรักพระเจ้ามากเพียงใด? (How much should we love God?)

“จงรักพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านอย่างสุดใจ สุดจิต และสุดกำลังของท่าน” (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5)

รักพระเจ้าแบบ 3 สุด

1. สุดใจ (With all your heart)

“จิตวิญญาณของข้าพระองค์โหยหาปรารถนาที่จะเข้ามายังพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า กายใจของข้าพระองค์ร่ำร้องถวิลหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่” (สดุดี 84:2)

“ข้าพระองค์ไขว่คว้าหาพระองค์ จิตวิญญาณของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์เหมือนดินแตก” (สดุดี 143:6)

“ยามค่ำคืนจิตวิญญาณของข้าพระองค์โหยหาพระองค์ ยามเช้าจิตวิญญาณของข้าพระองค์ใฝ่หาพระองค์” (อิสยาห์ 26:9ก)

“19ข้าพเจ้าอ้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกมาเป็นพยานต่อสู้ท่านว่า ในวันนี้ข้าพเจ้าได้ตั้งชีวิตและความตาย พระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่าน ขอให้ท่านเลือกเอาชีวิตเถิดเพื่อท่านกับลูกหลานจะมีชีวิตอยู่ 20และเพื่อท่านจะรักพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์และยึดมั่นในพระองค์ เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นชีวิตของท่าน…” (เฉลยธรรมบัญญัติ 30:19-20)

“ข้าพระองค์ระลึกถึงวันเก่าก่อน ข้าพระองค์ใคร่ครวญพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์ พิเคราะห์สิ่งที่พระหัตถ์ของพระองค์ได้ทรงกระทำ” (สดุดี 143:5)

2. สุดจิต (With all your soul)

“และทั้งสิ้นที่อยู่ภายในข้าจงถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์” (สดุดี 103:1)

3. สุดกำลัง (With all your strength)

“จงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของตน และด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทั้งสิ้นของเจ้า” (สุภาษิต 3:9)


คำถามอภิปราย

  1. คุณคิดว่าคุณรักพระเจ้าแบบสุดๆ แล้วหรือไม่? เพราะอะไร?
  2. คุณคิดว่าระดับความรักที่คุณมีต่อพระเจ้านั้นจะมีผลต่อการดำเนินชีวิตคุณอย่างไร?
  3. อะไรคือสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับคุณในวันนี้? และอะไรคือสิ่งที่คุณจะทำนับจากนี้?
  4. อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน

บทเรียนกลุ่มเซลล์ หัวข้อ: รักพระเจ้าแบบสุดๆ
วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2018

โดย ศจ.ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์
ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.