04/27/2019

บทเรียนกลุ่มเซลล์: อีสเตอร์แห่งความหวัง

บทเรียนกลุ่มเซลล์: อีสเตอร์แห่งความหวัง

บทเรียนกลุ่มเซลล์: อีสเตอร์แห่งความหวัง
Easter of Hope

“13 ในวันนั้นสาวกสองคนกำลังจะไปหมู่บ้านเอมมาอูสซึ่งห่างจากกรุงเยรูซาเล็มประมาณ 11 กิโลเมตร 14ทั้งสองสนทนากันเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น 15ขณะที่เขากำลังพูดคุยเรื่องต่างๆ กันอยู่นั้น พระเยซูเองได้เสด็จมาและทรงดำเนินไปกับพวกเขา 16แต่ทรงบันดาลให้ทั้งคู่จำพระองค์ไม่ได้ 17พระองค์ตรัสถามพวกเขาว่า “ระหว่างเดินมาตามทาง พวกท่านถกเถียงเรื่องอะไรกันอยู่หรือ?” ทั้งสองยืนนิ่งหน้าตาโศกเศร้า

18คนหนึ่งชื่อเคลโอปัสทูลถามพระองค์ว่า “ท่านเป็นเพียงแขกเมือง มากรุงเยรูซาเล็มหรือ จึงไม่รู้เรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่นั่นในช่วงนี้?” 19“เรื่องอะไรหรือ?” พระองค์ตรัสถามทั้งสองจึงทูลว่า “เรื่องพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ พระองค์ทรงเป็นผู้เผยพระวจนะ ทรงฤทธิ์อำนาจในวาจาและการกระทำทั้งต่อหน้าพระเจ้า และต่อหน้าประชาชนทั้งปวง

20พวกหัวหน้าปุโรหิตกับผู้นำของเรามอบพระองค์ให้รับโทษประหาร พวกเขาตรึงพระองค์ที่ไม้กางเขน 21แต่พวกเราหวังไว้ว่าพระองค์คือผู้ที่จะมาไถ่ชนชาติอิสราเอล และยิ่งไปกว่านั้น นี่เป็นวันที่สามนับตั้งแต่เรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้น 22นอกจากนั้นผู้หญิงบางคนในพวกเรายังทำให้เราประหลาดใจ คือเช้ามืดวันนี้พวกนางไปที่อุโมงค์

23แต่ไม่พบพระศพของพระองค์ พวกนางกลับมาบอกเราว่าเห็นนิมิตมีทูตสวรรค์มาบอกว่าพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ 24แล้วเพื่อนของเราบางคนไปที่อุโมงค์และได้พบเหมือนอย่างที่พวกผู้หญิงบอกไว้แต่ไม่เห็นพระองค์”” (ลูกา 24:13-24)

ความจริงเกี่ยวกับความหวัง

มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้ 40 วันโดยไม่ต้องทานอาหาร
อยู่ได้สามวันโดยปราศจากน้ำ
อยู่ได้แปดนาทีโดยปราศจากอากาศ
แต่ไม่อาจอยู่ได้แม้หนึ่งวินาทีโดยปราศจากความหวัง

 • ผิดหวังที่ยังเป็นโสด
 • ชีวิตครอบครัวที่ล่มสลาย
 • ธุรกิจที่ย่ำแย่
 • การรับใช้ที่ไม่เกิดผล
 • คนรักตายจากไป
 • ความเจ็บป่วย
 • มาโบสถ์ด้วยความสิ้นหวัง

ยามเราหมดหวัง ให้จำไว้ว่า…

1. พระเยซูจะมาหา คนธรรมดา อย่างเรา (He reaches out to ordinary people)

“ขณะที่เขากำลังพูดคุยเรื่องต่างๆ กันอยู่นั้น พระเยซูเองได้เสด็จมาและทรงดำเนินไปกับพวกเขา”   (ลูกา 24:15)

“ภายหลังพระเยซูทรงปรากฏในพระกายอีกรูปหนึ่งแก่สาวกสองคนขณะที่พวกเขาเดินอยู่นอกเมือง”  (มาระโก 16:12)

 

2. พระองค์ทรงอยู่กับเราตลอดเวลา (He is always with us all of the time)

“เมื่อเจ้าลุยน้ำ เราจะอยู่กับเจ้า เมื่อเจ้าลุยข้ามแม่น้ำ น้ำจะไม่ซัดท่วมเจ้า เมื่อเจ้าลุยไฟ ไฟจะไม่เผาไหม้ เปลวไฟจะไม่เผาผลาญเจ้า” (อิสยาห์ 42:2)

 

3. พระเยซูให้เรา เข้ามาใกล้ ไม่ใช่ หนีไปไกล (He wants us to come closer, not farther away)

“อย่าให้เราขาดการประชุมเหมือนที่บางคนทำเป็นประจำ แต่ให้เราให้กำลังใจกันมากยิ่งขึ้น และทำเช่นนั้นให้มากยิ่งขึ้นอีกเมื่อเห็นว่าวันนั้นใกล้เข้ามาทุกที” (ฮีบรู 10:25)

“ผู้ที่ไม่รักพี่น้องซึ่งตนมองเห็นย่อมไม่สามารถรักพระเจ้าซึ่งตนมองไม่เห็น” (1 ยอห์น 4:20)

“พวกเขาออกไปจากพวกเรา แต่ที่จริงแล้วเขาไม่ใช่พวกเรา เพราะถ้าใช่เขาก็คงอยู่กับเราต่อไป แต่การที่เขาจากไปแสดงว่าในพวกเขาไม่มีสักคนเดียวที่เป็นพวกเรา” (1 ยอห์น 2:19)

“เพราะที่ไหนมีสองสามคนมาร่วมชุมนุมกันในนามของเรา เราก็อยู่กับพวกเขาที่นั่น” (มัทธิว 18:20)

“ระหว่างเดินมาตามทาง พวกท่านถกเถียงเรื่องอะไรกันอยู่หรือ?” ทั้งสองยืนนิ่งหน้าตาโศกเศร้า” (ลูกา 24:17)

“ท่านเป็นเพียงแขกเมืองมากรุงเยรูซาเล็มหรือ จึงไม่รู้เรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่นั่นในช่วงนี้?” (ลูกา 24:18)

“แต่พวกเราหวังไว้ว่าพระองค์คือผู้ที่จะมาไถ่ชนชาติอิสราเอล และยิ่งไปกว่านั้น นี่เป็นวันที่สามนับตั้งแต่เรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้น” (ลูกา 24:21)

 

4. พระเยซูจะจุดไฟในใจของเรา (He will rekindles our hearts)

 • นำเราไปที่พระคัมภีร์ (Take us to the Scripture)

“เพราะทุกสิ่งที่เขียนไว้ในอดีตก็เขียนขึ้นเพื่อสอนเรา เพื่อว่าเราจะได้มีความหวังโดยความทรหด อดทนและการให้กำลังใจจากพระคัมภีร์” (โรม 15:4)

“25พระเยซูตรัสกับทั้งสองว่า “พวกท่านช่างเขลาจริงหนอ และจิตใจช่างเชื่องช้าที่จะเชื่อสิ่งทั้งปวงซึ่งบรรดาผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้! 26พระคริสต์ต้องทนทุกข์ทรมานด้วยสิ่งเหล่านั้น แล้วเข้าสู่พระเกียรติสิริของพระองค์ไม่ใช่หรือ?”” (ลูกา 24:25)

“พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ทำไมทรงทอดทิ้งข้าพระองค์?…พวกเขาทิ่มแทงมือและเท้าของข้าพระองค์” (สดุดี 22:1, 16)

“เขาถูกนำตัวไปเหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่า และเหมือนแกะที่เงียบอยู่ต่อหน้าคนตัดขน เขาก็ไม่ได้ปริปาก…ขาถูกตีเพราะการล่วงละเมิดของประชากรของเรา” (อิสยาห์ 53:7-8)

“ใจของเราเร่าร้อนอยู่ภายในไม่ใช่หรือขณะพระองค์ตรัสกับเรากลางทางและยกพระคัมภีร์มาอธิบายให้เราฟัง?” (ลูกา 24:32)

 

อุณหภูมิของใจ

 • เย็น (Cold)
 • อุ่น (Lukewarm)

“เรารู้ถึงการกระทำของเจ้า เจ้าไม่ร้อนไม่เย็น เราอยากให้เจ้าร้อนหรือเย็นไปอย่างใดอย่างหนึ่ง! เพราะเจ้าอุ่นๆ ไม่ร้อนไม่เย็น ดังนั้นเรากำลังจะถ่ม (อาเจียน) เจ้าออกจากปาก” (วิิวรณ์ 3:15-16)

“แต่เจ้าไม่รู้ว่าตนเองเป็นคนน่าสังเวชน่าสงสาร ยากไร้ ตาบอด และเปลือยกายอยู่” (วิวรณ์ 3:17)

“เราอยู่ที่นี่แล้ว! เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปรับประทานอาหารกับผู้นั้นและเขาจะรับประทานร่วมกับเรา” (วิวรณ์ 3:20)

 • ร้อน (Burn)

“เมื่อเข้ามาใกล้หมู่บ้านที่เขาทั้งสองจะไปนั้น พระเยซูทรงทำทีว่าจะเลยไป 29แต่ทั้งคู่ทูลคะยั้นคะยอว่า “แวะอยู่กับเราก่อนเถิด เพราะใกล้ค่ำจวนจะหมดวันแล้ว” ดังนั้นพระองค์จึงทรงพักอยู่กับพวกเขา 30เมื่อพระองค์ทรงร่วมโต๊ะกับพวกเขา ทรงหยิบขนมปัง ขอบพระคุณพระเจ้าและหักส่งให้พวกเขา 31แล้วตาของพวกเขาก็สว่างและจำพระองค์ได้ แล้วพระองค์ทรงหายไปจากสายตาของพวกเขา 32พวกเขาจึงพูดกันว่า “ใจของเราเร่าร้อนอยู่ภายในไม่ใช่หรือขณะพระองค์ตรัสกับเรากลางทางและยกพระคัมภีร์มาอธิบายให้เราฟัง?”” (ลูกา 24:28-32)

 

เชิญพระองค์อยู่ในชีวิต (Invite Him to our life)

 • พระเยซูทรงรอการเชิญให้มาร่วมเดินบนถนนแห่งชีวิต (Jesus waiting to be invited to join on life’s road.)

“พระเยซูทรงทำทีว่าจะเลยไป” (ลูกา 28:28)

“เมื่อพระองค์ทรงร่วมโต๊ะกับพวกเขา ทรงหยิบขนมปัง ขอบพระคุณพระเจ้าและหักส่งให้พวกเขา 31แล้วตาของพวกเขาก็สว่างและจำพระองค์ได้ แล้วพระองค์ทรงหายไปจากสายตาของพวกเขา” (ลูกา 24:30-31)

“ใจของเราเร่าร้อนอยู่ภายในไม่ใช่หรือขณะพระองค์ตรัสกับเรากลางทางและยกพระคัมภีร์มาอธิบายให้เราฟัง?” (ลูกา 24:32)

“เราอยู่ที่นี่แล้ว! เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปรับประทานอาหารกับผู้นั้นและเขาจะรับประทานร่วมกับเรา” (วิวรณ์ 3:20)


คำถามอภิปราย

 1. คุณเคยเผชิญหรือกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ดูเหมือนสิ้นหวังหรือท้อใจหรือไม่ เหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไร?
 2. คุณได้รับมือกับความสิ้นหวังหรือท้อใจตามหลักการจากบทเรียนในวันนี้หรือไม่? อย่างไร? และมันให้ผลลัพธ์อย่างไรแก่คุณ?
 3. ปัจจุบันอุณหภูมิของใจของคุณอยู่ในระดับใด และจากบทเรียนในวันนี้คุณจะตอบสนองอย่างไร?
 4. วันนี้พระเจ้าตรัสอะไรกับคุณผ่านทางบทเรียนในวันนี้? และคุณจะตอบสนองด้วยการทำสิ่งใด? อย่างไร?
 5. คุณเคยเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตหรือไม่ หากไม่เคยให้ผู้นำในกลุ่มของคุณนำอธิษฐานเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของคุณ
 6. อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน

บทเรียนกลุ่มเซลล์ วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2019

โดย ศจ.ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์
ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.