09/01/2019

คริสตจักรแห่งการประกาศ

คริสตจักรแห่งการประกาศ

คริสตจักรแห่งการประกาศ
An Evangelistic Church

 

1. รู้ธรรมชาติและความสำคัญของคริสตจักร (Know the Nature and Essence of Church) 

1.1 คำตอบจากพระคัมภีร์ (The answer from the Bible)

 • คริสตจักรเป็นตัวแทนของพระเจ้าบนโลก (God’s agent)

“ข้อความนี้เป็นความจริงซึ่งสมควรแก่การยอมรับโดยไม่มีข้อกังขา คือพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกเพื่อช่วยคนบาปให้รอด และในบรรดาคนบาปข้าพเจ้าเป็นตัวร้ายที่สุด” (1 ทิโมธี 1:15)

“ผู้ทรงประสงค์ให้คนทั้งปวงได้รับความรอดและรู้ถึงความจริง”​ (1 ทิโมธี 2:4)

 • คริสตจักรเป็นการรวมตัวของผู้เชื่อ แต่อยู่เพื่อคนที่ยังไม่เชื่อ

“15หากข้าพเจ้าล่าช้า ท่านก็จะได้รู้ว่าคนทั้งหลายควรทำตัวอย่างไรในครอบครัวของพระเจ้า คือ    คริสตจักรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่อันเป็นเสาหลักและรากฐานแห่งความจริง 16ข้อล้ำลึกแห่งทางพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เหนือข้อข้องใจทั้งมวล นั่นคือพระองค์ได้ทรงปรากฏในกายมนุษย์ พระวิญญาณได้ทรงพิสูจน์แล้ว เหล่าทูตสวรรค์ได้เห็น มีผู้ประกาศพระองค์ท่ามกลางประชาชาติ ชาวโลกเชื่อในพระองค์ พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นสู่พระเกียรติสิริ” 1 ทิโมธี 3:15-16

“จง…ถือดาบแห่งพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้า” (เอเฟซัส 6:17)

 • ตัวอย่างจากช่วงเริ่มต้นและช่วงสุดท้ายแห่งการรับใช้ของพระเยซู (The example from the beginning and the end of Jesus)

“พระเยซูตรัสว่า “จงตามเรามาเถิด แล้วเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดั่งหาปลา””​ (มาระโก 1:17)

“แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับฤทธิ์อำนาจเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือพวกท่าน และพวกท่านจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม และทั่วแคว้นยูเดียกับสะมาเรียจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก” (กิจการ 1:8)

“18พระเยซูทรงเข้ามาหาพวกเขาและตรัสว่า “สิทธิอำนาจทั้งสิ้นในสวรรค์และในแผ่นดินโลกทรงมอบไว้แก่เราแล้ว 19ดังนั้นจงไปสร้างสาวกจากมวลประชาชาติ ให้เขารับบัพติศมาใน พระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ 20สอนเขาให้เชื่อฟังทุกสิ่งที่เราสั่งพวกท่านไว้ และแน่นอน เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปตราบจนสิ้นยุค”” (มัทธิว 28:18-20)

 

2. รู้ว่าอะไรคือพันธกิจของคริสตจักร (Know what the mission of the church is) 

2.1 พันธกิจแตกต่างจากนิมิต (Mission is different from vision)

2.2 พันธกิจในทางปฏิบัติ (Mission in action)

2.3 ลักษณะของพันธกิจ (Characteristics of a mission)

1) คุณต้องทำพันธกิจตลอดชีวิตของคุณ (You will do mission throughout the whole life)

2) คุณต้องทำพันธกิจอย่างดี (You must do it well.)

 

3.  เข้าใจเรื่องคริสตจักรที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์เป็นอย่างไร (Understand what a church where the Word became flesh is) 

 • ความสำคัญของ “พระวาทะบังเกิดเป็นมนุษย์” (Thesignificanceof“theWordbecameflesh”)

“พระวาทะทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และประทับอยู่ท่ามกลางเรา”

ก. ความรอด (Salvation)

ข. การเปลี่ยนแปลง (Change)

ค. โปรแอ๊คทีพ (Pro-active)

ง. ความถ่อมใจที่จะปรับ (Prone low)

22ต่อผู้อ่อนแอข้าพเจ้าก็เป็นผู้อ่อนแอ เพื่อจะได้ชนะใจผู้อ่อนแอ ข้าพเจ้าได้เป็นคนทุกแบบต่อคนทั้งปวง เพื่อว่าข้าพเจ้าจะช่วยบางคนให้รอดโดยทุกวิถีทางที่เป็นไปได้ 23ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งนี้เพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐ เพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนร่วมในพระพรแห่งข่าวประเสริฐ  1 โครินธ์ 9:22-23

 

4. จดจ่อที่การประกาศ (Focus on Evangelism)

4.1 ประกาศด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจ (Whole-hearted evangelism)

3ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าทุกครั้งที่ระลึกถึงพวกท่าน 4ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าอธิษฐานเผื่อพวกท่านทั้งปวง ข้าพเจ้าก็อธิษฐานด้วยความชื่นชมยินดีเสมอ 5เพราะท่านมีส่วนร่วมในข่าวประเสริฐตั้งแต่แรกจวบจนบัดนี้ ฟีลิปปี 1:3-5

 4.2 ประกาศด้วยสุดกำลัง (Evangelise with all our strength)

ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงกระตือรือร้นอย่างยิ่งที่จะประกาศข่าวประเสริฐแก่ท่านทั้งหลายที่อยู่ในกรุงโรม ด้วย โรม 1:15

เพื่อจุดหมายนี้ข้าพเจ้าจึงบากบั่นฝ่าฟันด้วยเรี่ยวแรงกำลังทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งกำลังทำกิจอย่างเข้มแข็งในข้าพเจ้า โคโลสี 1:29

4.3 ประกาศอย่างมืออาชีพ (Evangelise with professionalisms) 

เราประกาศพระองค์ เราตักเตือนสั่งสอนทุกคนด้วยสติปัญญาทั้งสิ้นเพื่อจะถวายทุกคนให้เป็นผู้ที่ดีพร้อมในพระคริสต์  โคโลสี 1:28

4.4 ข่าวประเสริฐจะแพร่ขยายไปอย่างกว้างขวาง (The Gospel will definitely flourish)

พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าแพร่ไปทั่วภูมิภาค กิจการ 13:49

โดยเหตุนี้พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงแพร่ออกไปอย่างกว้างไกลและเกิดผลมากยิ่งขึ้น กิจการ 19:20

4. 5 เป็นคริสตจักรที่พระเจ้าพอพระทัย (This is a church that pleases God.)

คริสตจักรปัจจุบันเป็นอย่างไร? (What is the current Church now like?)
 •  ทำพันธกิจเป็นกิจวัตรอย่างต่อเนื่อง (Continue with routine ministry work)
 • มองภายใน (Inward looking) 
 • จดจ่อที่การประชุมนมัสการเฉลิมฉลองเป็นจุดเน้นหลักเพื่อดึงดูดคน (Focused on celebration services as the main emphasis to attract people.)
เราจะสร้างคริสตจักรได้อย่างไร?  (How do we build the church?)
 • สร้างคริสตจักรที่จดจ่อที่การประกาศ (Build the church with a focus on evangelism.)
 • การประกาศต้องชี้นำทิศทางพันธกิจจของคริสตจักร (Evangelism must guide the church’s ministry direction.)
 • การประกาศให้ทิศทางการอบรมการสร้างสาวก (Evangelism direct discipleship training) 
 • สร้างเวทีการประกาศสำหรับทุกคน (Establish outreach platforms for everyone) 
 • สร้างระบบการฝึกอบรมการประกาศแบบมืออาชีพ (Establish professional evangelism training system) 
 • สร้างวัฒนธรรมคริสตจักรแห่งการประกาศ (Establish an evangelistic church culture) 

 


วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2019

โดย ศจ.ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์
ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.