ชมบรรยากาศการนมัสการและเทศนา

รอบที่ 1  เวลา  08.30  /  รอบที่ 2  เวลา 10.30  /  รอบที่ 3  เวลา 13.30