หลักข้อเชื่อของคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ

1. พระคัมภีร์

พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า เขียนขึ้นโดยไม่มีข้อผิดพลาด เป็นพระวจนะของพระเจ้า และเป็นมาตรฐานในการดำเนินชีวิตคริสเตียน

2. พระเจ้า

พระเจ้า ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิจนิรันดร์ พระเจ้าทรงสร้างสารพัดทุกสิ่ง ทรงมีสามพระภาค คือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทั้งสามพระภาคเท่าเทียมกันและเป็นพระเจ้าองค์เดียว

 

3. พระเยซูคริสต์

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ทรงเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์และทรงเป็นพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ พระเยซูคริสต์ทรงถือกำเนิดจากหญิงพรหมจารีย์ทรงปราศจากบาปทั้งสิ้น ทรงตายที่กางเขนเพื่อไถ่บาปมนุษย์ และทรงฟื้นคืนพระชนม์ในวันที่สาม พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จสู่สวรรค์ ประทับที่เบื้องขวาของพระเจ้าเพื่ออธิษฐานเผื่อเรา และได้ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระผู้ช่วยให้กับผู้เชื่อทุกคน

 

4. พระวิญญาณบริสุทธิ์

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้า สามารถดลใจให้ผู้เชื่อสำนึกบาป บังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณและสถิตอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อ เพื่อจะทรงนำให้ผู้เชื่อดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ตามพระวจนะของพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทานของประทานแก่ผู้เชื่อทุกคนต่างๆกัน เพื่อรับใช้ในพระวรกายของพระเยซูคริสต์ และของประทานทุกอย่างที่มีในพระคัมภีร์ยังคงมีอยู่ในยุคปัจจุบัน
การบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นแยกจากการบังเกิด ใหม่ เพื่อช่วยให้ผู้เชื่อที่รับบัพติศมาได้รับฤทธิ์เดชในการดำเนินชีวิตที่มี ชัยชนะเหนือการทดลองและการรับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผล โดยหมายสำคัญเบื้องต้นคือการพูดภาษาแปลกๆตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูด ผู้เชื่อต้องนบนอบต่อพระคริสต์และยอมอยู่ภายใต้การควบคุมของพระวิญญาณ บริสุทธิ์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

 

5. ทูตสวรรค์และวิญญาณชั่ว

พระเจ้า ทรงสร้างทูตสวรรค์จำนวนมาก โดยทูตสวรรค์ที่ทรงสร้างมาแต่เดิมนั้นปราศจากบาป ทูตสวรรค์ประมาณหนึ่งในสามของทูตสวรรค์ทั้งหมดที่ทรงสร้างขึ้นนำโดยลูซี เฟอร์ได้ตั้งใจทำผิดบาป จึงกลายเป็นซาตาน และมีทูตสวรรค์บางส่วนที่ติดตามซาตาน จึงกลายเป็นผีวิญญาณชั่วในปัจจุบันนี้ ทูตสวรรค์ที่ทำบาปกำลังครอบครองโลกแห่งความบาป และพยายามทำลายแผนการของพระเจ้ารวมทั้งชีวิตมนุษย์ แต่อย่างไรก็ตาม มันไม่มีอำนาจเหนือพระเจ้าได้

6. มนุษย์

พระเจ้า ทรงสร้างมนุษย์คู่แรกขึ้นในพระฉายของพระเจ้าจึงปราศจากบาปตั้งแต่แรก มนุษย์คู่แรกทำบาปโดยความตั้งใจ ทำให้มนุษย์ทั้งปวงตกอยู่ใต้อำนาจความบาปและการกระทำบาป มนุษย์สามารถรับการไถ่ให้พ้นจากความบาปทั้งปวงโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์

7. ความรอด

มนุษย์ รอดได้โดยพระคุณพระเจ้าเพราะความเชื่อในพระเยซูคริสต์และการไถ่บาปของ พระองค์ เป็นการตัดสินใจส่วนตัวของแต่ละบุคคลที่นำไปสู่ประสบการณ์แห่งการกลับใจและ บังเกิดใหม่ ความรอดที่เราจะได้รับแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ ความรอดในอดีต (เป็นการรอดพ้นจากความบาปที่สืบเนื่องจากอาดัมมาถึงเรา) ความรอดในปัจจุบัน (เป็นการชำระชีวิตให้บริสุทธิ์ในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้า) และความรอดในอนาคต (เป็นการรอคอยสง่าราศีที่จะได้รับอย่างสมบูรณ์เมื่อไปอยู่กับพระเยซูคริสต์) ความเชื่อที่นำไปสู่ความรอด คือ การมีท่าทีกลับใจจากบาปและแสดงผลของการกลับใจใหม่ในชีวิต

8. คริสตจักร

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักร คริสตจักรเป็นพระวรกาย คริสตจักรจึงต้องนบนอบเชื่อฟังพระองค์ผู้ทรงเป็นศีรษะ คริสตจักรสากลประกอบด้วยคนที่เชื่อวางใจในพระคริสต์ทั่วโลก ทุกยุคทุกสมัย รวมกันเป็นพระกายของพระคริสต์ ในแต่ละท้องถิ่นนั้น ต้องมีคริสตจักรท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วยผู้เชื่อที่มารวมกัน และจัดประชุมนมัสการ ฟังคำสอนพระวจนะ สามัคคีธรรม เป็นพยาน ร่วมพิธีมหาสนิทและอธิษฐาน โดยมีศิษยาภิบาลที่พระเยซูคริสต์ทรงแต่งตั้งขึ้นทำหน้าที่ปกครองดูแลคริสต จักรของพระองค์ คริสเตียนทุกคนต้องเป็นสมาชิกของคริสตจักรท้องถิ่น และผูกพันกับคริสตจักรท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่ง

9. พิธีบัพติศมาและพิธีมหาสนิท

พระเจ้า ทรงตั้งพิธีสำคัญ 2 พิธีนี้สำหรับคริสเตียนเพื่อแสดงออกถึงความเชื่อภายในที่สะท้อนเป็นการกระทำ ภายนอก ไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการได้รับความรอด การบัพติศมาต้องจุ่มกายมิดน้ำเพื่อแสดงสัญลักษณ์ของการตาย การถูกฝัง และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ ผู้ที่จะรับพิธีนี้ได้ต้องเป็นคนที่กลับใจบังเกิดใหม่แล้วเท่านั้น พิธีมหาสนิทเป็นพิธีที่ระลึกถึงการตายของพระเยซูคริสต์ ซึ่งควรทำเป็นประจำสม่ำเสมอจนกว่าพระเยซูจะเสด็จมา

10. การประชุมนมัสการ

คริสเตียน ต้องนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง การนมัสการเป็นการเห็นคุณค่าพระเจ้า ดังนั้น จึงต้องมีการแสดงออกของท่าทีในใจที่ถูกต้องต่อพระเจ้า เราสามารถดูการแสดงออกในการนมัสการได้ตามที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ เพื่อช่วยให้เราเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้น เราสามารถใช้เครื่องดนตรีต่างๆในการนมัสการ และการเปิดให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการใช้ของประทานช่วงนมัสการ โดยใช้บรรยากาศเป็นอิสระอย่างเป็นระเบียบ เพื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสามารถทำงานได้

11. การพิพากษานิรันดร์

พระ เยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อปกครองบนโลกนี้ และหลังจากนั้นจะมีการพิพากษาเกิดขึ้น ผู้เชื่อที่ล่วงหลับ (ตายฝ่ายร่างกาย) ไปแล้วจะฟื้นขึ้นจากความตายและรับกายใหม่เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา ครั้งที่สอง และจะได้ปกครองร่วมกับพระเยซูคริสต์บนโลกนี้ในยุคพันปี ในอนาคตนิรันดร์ผู้เชื่อทุกคนจะได้อยู่กับพระเจ้า นมัสการพระเจ้าในสวรรค์ซึ่งเต็มไปด้วยพระพรนิรันดร์ ส่วนคนที่ไม่เชื่อไม่ได้รับการยกโทษบาปจะถูกพิพากษาและรับโทษนิรันดร์ในนรก บึงไฟ

Leave a Reply

Your email address will not be published.