ถวายเพื่อคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ

ถวายเพื่อคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ

หลังจากที่ท่านโอนแล้ว ขอให้ท่านแจ้งกลับมาที่สำนักงานคริสตจักร 
โดย  แฟกซ์ใบสลิป  มาที่เบอร์   Fax.  02-718-3733  โทร. 02-718-3633