ศุกร์อธิษฐานรับไฟพระวิญญาณ

ศุกร์อธิษฐานรับไฟพระวิญญาณ

ร่วมกันนมัสการพระเจ้า และรับไฟพระวิญญาณ รับการฟื้นฟูใจในศุกร์อธิษฐานรับไฟพระวิญญาณ