ยินดีกับพี่น้องที่รับบัพติศมากว่า 40 คน

ยินดีกับพี่น้องที่รับบัพติศมากว่า 40 คน

วันแห่งความชื่นชมยินดี ของพี่น้องชาวเสรีภาพ ที่ได้ร่วมเฉลิมฉลองกับการรับบัพติสมา กว่า 40 คน

“เราให้ท่านทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยน้ำ แต่พระองค์จะทรงให้ท่านทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์” มาระโก 1:8